Е.Б.Якир атындагы №61-АФММЛ ОК Е.Б Якир атындагы №61-автордук физика-математикалык мектеп-лицей ОК

Усулдук кызмат

    Мугалимдердин педагогикалык чеберчилигин жогорлатуудагы, баардык мектеп ишинин бирдикте бүтүн байланыштуруучу, негизги каражаты усулдук иш болот.
    Мектептин усулдук ишинин ролу заманбап шартында жаңы усулдарды, ыкмаларды жана окутуу жана тарбиялоо формаларын ационалдуу жана оперативдүү зарылчылыкта колдонуу менен ѳсүүдѳ.
   Максаты: Лицейдин квалификацияларын жогорлатууда жана кадрлык педагогикалык потенциалын ѳстүрүүдѳ шарттарды уюштуруу, мугалимди кесиптик ишкерлик субъектисин, социалдык жашоонун, ѳз-ѳзүн ѳнүктүрүү, ѳз-ѳзүн актуалдаштыруу жана ѳз-ѳзүн уюштуруу инсандык субъектиси катары даярдоо.
   Милдети:усулдук иштерди жакшыртуу, педагогдордун квалификациясын жогорлатуу үчүн рационалдуу мүмкүнчүлүктѳрдү колдонуу;

  • педагогдордун инновациалык жүрүм-турумун жана алардын жаңы педагогикалык ой жүгүртүүсүн ѳнүктүрүү;
  • мугалимдердин илимий-изилдѳѳ деңгээлин жана усулдук маданиятын ѳнүктүрүү жана жогорлатуу;
  • педагогдордун каражаттык демилге берүүчү, ѳздѳрүнүн квалификациясын жогорлатуу, окуучуларды жогорку билим сапатына жеткирүү жана ѳзүнүкүндѳй дагы, окуучулардын дагы жетишкендигин ѳстүрүү маселелерин чечүү;
  • кѳзѳмѳлдѳѳ системасын жакшыртуу, педагогдордун ишкердик натыйжасын башкарууда ийкемдүү механизмди түзүү;
  • педагогикалык кызматкерлердин эмгегин объективдүү баалоого багытталган мониторингалык жана диагностикалык программаларды түзүү;
  • мугалимдин статусун жана педагогикалык кесиптин кадыр-баркын жогорлатуу.

 Күтүлүүчүнатыйжалар: